Informācijas tālrunis
+371 29994067

    darbdienās 10-18

     

Garantija un preču atdošana

24 mēn. garantija

Garantija mēbelēm ir spēkā 24 mēnešus. Garantijas termiņš sākts no preces iegādes momenta, kad pārdevējs skaitās piemēroti izpildījis pienākumu nodot preču pircējam, kā ir paredzēta līgumā.

Garantiju sniedz tikai iesniedzot šos pirkšanas dokumentus: pirkšanas-pārdošanas līgumu, naudu apmaksas kvītu un ražojuma garantijas pasi.

Garantijas laika posmā konstatētas kvantitatīvas vai kvalitatīvas neatbilstības izlabosim, sakomplektēsim vai apmainīsim uz sava rēķina to pret kvalitatīvu. Par ievērotu defektu mēbeļu izmantošanas laikā lūdzam paziņot SIA „Gintaro mēbeles” kontaktus. Par spriedumu tūliņ informēsim Jus ar Jūsu norādītiem sasniegšanas līdzekliem. Preču apmaiņa, atgriešana un trūkumu likvidēšana tiek veicami saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr.207 ,,Par  distances līgumu” (MK Noteikumi Nr. 207).

Garantijas sniegšanas noteikumi

Garantija sniedzama visām priekšmetu kopā salaistām daļām un to komplekta detaļām, izņemot korpusa mēbeļu apgaismojuma spuldzītes un transformatorus. Dabiska koka, dabiskas ādas, arī citu materiālu faktūras un nokrāsas nevienādības, dabiska koka vai dabiskas ādas un citu virsmu izmaiņas nekonstatējamas kā preces kvalitātes trūkums. Dabiska auduma vai ādas lietošanas izmaiņas nekonstatējamas kā preču kvalitātes trūkums.

Preces kvalitātes garantija nav sniedzama, ja pircējs vai personas, kurām pircējs nodeva preces, tās izmantoja ne pēc tiem mērķiem, kuriem tādas preces ir piemērotas, neievēroja instrukcijās norādītas prasības, pārkāpa preču transportēšanas, montāžas, glabāšanas, izmantošanas, uzglabāšanas, uzraudzības un ekspluatācijas noteikumus, arī ja redzami preču iepakojuma vai citi ārēji defekti, rakstiski pārrunāt preču nodošanas laikā vai preču kvalitātes pasliktināšanās radās pircēja vai citu personu, kurām pircējs pārdeva preces, darbību dēļ.

Garantijas laikā konstatētas preces kvalitatīvas neatbilstības (brāķus) pārdevējs izlabo vai apmaina uz sava rēķina noteiktā laika posmā, vienīgi ja ar klientu ir sarunāta citādi:

Mīkstās mēbeles (izgatavotas Lietuvā) – 30 darba dienu laikā

Mīkstās mēbeles (izgatavotas citās valstīs) – 60 darba dienu laikā

Korpusa mēbeles (izgatavotas Lietuvā) – 30 darba dienu laikā

Korpusa mēbeles (izgatavotas citās valstīs) – 60 darba dienu laikā